Den gröna promenadstaden

omslag_400

Man kan läsa mer om Gröna Promenadstaden i denna  PDF  eller gå till hemsidan … http://www.stockholm.se/gronapromenadstaden

Kommentarer från Hökarängens stadsdelsråd till Utställningsförslaget ”Den gröna promenadstaden. En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur”

Stadsdelsrådet är en ideell förening som fungerar som en paraplyorganisation för föreningar som driver verksamhet i Hökarängen och har till syfte att driva gemensamma frågor av övergripande art.

Att det görs ett grönt tillägg till Stockholms översiktsplan tycker vi är mycket positivt, och vi hoppas att grönplaneringen i Stockholm genom den får hög status och prioritet. Hökarängen, där vi lever och verkar, karakteriseras av många av de kvaliteter som lyfts fram i ”Den gröna promenadstaden”. Vi vill understryka betydelsen i att se, värdesätta och ta om hand dessa kvaliteter i översiktsplaneringen. Hökarängen, och många andra stadsdelar som planerades och byggdes under grannskapsplaneringens epok karakteriseras av en öppen planering med mycket offentliga och gröna rum i form av parker, grönområden, skogsdungar, träd, berg i dagen, liksom av parklekar, badplatser med mera. Här finns mycket av det som lyfts fram som viktigt för framtidens grönplanering i Stockholm – grönområden som kopplar samman stadsdelar, gröna promenader, cykelvänlighet och möjligheter till vardagskontakt med naturen. Det behöver man inte skapa här, det finns redan! Vi vill tillägga att grönområdena också fungerar avgränsande mellan mindre grannskap, i positiv mening. De bidrar till en småskalighet och känsla av tillhörighet till just ”min” del av stadsdelen, och till ett lugn och en tystnad kring bostadshusen. Det är också en viktig kvalitet att mycket av det gröna i Hökarängen och liknande områden är till en del ”oprogrammerat” i meningen att hur det används inte är så hårt föreskrivet. Grannskapsplaneringens förorter är ofta en välplanerad helhet med bebyggelse, kommunikationer, service och grönstruktur. I den välplanerade helheten kan man tillåta det oprogrammerade i form av öppna grönytor och grönområden.

Vi är rädda att kvaliteter som dessa får betala priset för förtätningen. Det är lätt att när man läser ”Den gröna promenadstaden” få känslan att man först ska förtäta och öka andelen hårdgjord yta, och sen återskapa det gröna med hjälp av fickparker, gröna tak etc. Vi hoppas detta inte ska drabba den gröna promenadstaden Hökarängen och dess likar utan att man istället ska se, värdesätta och ta om hand kvaliteterna. Den gröna promenadstaden finns redan där.

Hökarängen den 2 juli 2013

 

Louise Modig Hall                                                                                                         ordförande