STADGAR

 

Stadgar antagna på Stadsdelsrådets Årsmöte den 21 mars 2021

 

§ 1. NAMN

Hökarängens Stadsdelsråd är en allmännyttig ideell förening. Den är en paraplyorganisation för föreningar som driver verksamhet i Hökarängen och har till syfte att driva gemensamma frågor av övergripande art.

§ 2. ÄNDAMÅL

Föreningen ändamål är att inom stadsdelen Hökarängen verka för integration och närdemokrati samt för utveckling av det ideella arbetet.

Föreningens medlemmar och verksamhet ska respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och diskriminering. Företrädare för vår förening (och t ex inbjudna föreläsare) respekterar föreningens stadgar och gällande lagar, respekterar alla människors lika värde och inkluderar alla oavsett kön, religion, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och har även till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten.

Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar.

Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka Hökarängens attraktionskraft.

För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§ 3. HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM

Föreningen är en allmännyttig ideell förening med hemvist i Stockholms Kommun, Stockholms län.

§ 4. INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening, stiftelse, annan organisation, eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och ändamål. Varje förening har rätt till en röstberättigad representant i föreningen.

§ 5. AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP

Medlem är den som årligen betalar avgiften enligt överenskomna regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6. ORGANISATION

Föreningen utser en styrelse, som är föreningens verkställande organ och är gemensamt ansvarig för de medel som den har om hand. Föreningen utser vidare en informationsgrupp samt en valberedning.

§ 7. STYRELSEN

Styrelsen består av ordförande och fyra till åtta ledamöter vilka väljs för en tid av två år på ett sådant sätt att ordförande och hälften av ledamöterna väljs ett år och övriga ledamöter det därefter följande året. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutför när en majoritet av medlemmarna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Styrelsebeslut ska protokollföras.

§ 8. FIRMATECKNARE

Firmatecknare är ordförande och kassör. Föreningens bankkonton tecknas av ordförande eller kassör var för sig.

§ 9. INFORMATIONSGRUPPEN

Informationsgruppen består av fyra ledamöter, varav en ska vara sammankallande. Gruppen svarar för att en informationsskrift kommer ut i Hökarängen minst två gånger per år.

§ 10. VALBEREDNING

Valberedningen består av tre ledamöter som väljs för en tid av ett år varav en sammankallande. Den förbereder val av styrelse, revisorer och informationsgrupp.

§ 11. RÄKENSKAPER

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor. För denne väljs en suppleant. Revisor och suppleant väljs för en tid av två år.

§ 12. ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte hålls under februari månad. Efter beslut av styrelsen eller efter krav från minst hälften av medlemmarna ska extra årsmöte hållas. Kallelse ska ske skriftligen minst 14 dagar före mötesdagen.

§ 13. MOTIONER

Motioner till årsmötet ska lämnas skriftligen senast 15 januari före mötet.

§ 14. FÖRHANDLINGSORDNING

Vid årsmöten ska protokoll föras. Varje betalande medlem har en röst. Alla angelägenheter avgörs med enkel majoritet utom ifråga om stadgeändringar som kräver 2/3 majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid personval när någon på mötet så kräver.

§ 15. ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet är behörigen utlysts
 5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse över det gångna året
 6. Revisorns berättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 9. Val av ordförande (vartannat år)
 10. Val av ledamöter i styrelsen
 11. Val av revisor och suppleant
 12. Val av informationsgrupp
 13. Val av valberedning
 14. Val av ombud och ersättare till Bygdegårdsdistriktets stämma
 15. Beslut om årsavgift
 16. Beslut om verksamhetsplan för kommande år
 17. 16. Övriga anmälda ärenden

§ 16. UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av föreningen eller om föreningens trädande i likvidation fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav en ordinarie. För att beslutet ska vara giltigt krävs 2/3- majoritet av de närvarande röstberättigade på det andra årsmötet. I kallelsen för detta möte ska framgå att upplösning eller likvidation är syftet med mötet. Skulle föreningen upplösas ska föreningens tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har antagits på årsmöte den 21 mars 2021

 

—————————————————————————————————

Hökarängens Stadsdelsråds stadgar
(Utdrag ur stadgar antagna vid rådsmöte den 15 september 2003) Hökarängens Stadsdelsråd är en ideell förening. Den är paraply- organisation för föreningar, som driver verksamhet i Hökarängen och har till syfte, att driva gemensamma frågor av övergripande art.

Rådets ändamål är att inom stadsdelen Hökarängen verka för integration och närdemokrati samt för utveckling av det ideella arbetet.
Rådet ska utgöra en fast organisation, en juridisk person, en förhandlingspart till kommunal förvaltning och bostadsföretag.
Rådet ska verka för utveckling av medborgarinflytandet i Hökarängen.
Rådet ska verka för att det i Hökarängen skapas träffpunkter med medborgarservice.
Rådet ska verka för att bli en remissinstans i kommunala frågor, som avser Hökarängen.
Rådet ska informera boende och arbetande i Hökarängen om sin verksamhet.

Medlemskap kan erhållas av alla föreningar som bedriver verksamhet i Hökarången. Varje förening har rätt till två röstberättigade representanter i rådet.

Organisation. Rådet utser en styrelse, som är rådets verkställande organ och är gemensamt ansvarig för de medel, som den har om hand. Rådet utser vidare en informationsgrupp samt en valberedning.

Hökarängens Stadsdelsråd
Sirapsvägen 3
123 56 FARSTA
e-post: info@hokarangenssdr.se
hemsida: www.hokarangenssdr.se

Lämna ett svar