Årsmöte

 

Kallelse till Hökarängens

Stadsdelsråds Årsmöte 2023

Onsdag den 22 mars kl.19.00

Grannskapskontoret Pepparvägen 1

Varje medlemsförening kan skicka två röstberättigade representanter till årsmötet. Men självklart vill vi att alla som är intresserade av Stadsdelsrådets verksamhet ska känna sig välkomna.

Vi ska:

Behandla verksamhetsberättelse 2022

Behandla bokslut och revisionsberättelse för 2022

Besluta om verksamhetsplan för 2024

Välja styrelse för kommande verksamhetsår

Dagordning och handlingar som skall behandlas kommer att finnas tillgängliga på plats en halvtimme före mötet och till kontaktpersonerna i respektive förening skickas dom ut via mejl. Glöm inte att nominera till styrelsen och att utse kontaktperson från din förening. info.@hokarangenssdr.se

Vi bjuder på fika.

Välkomna! //Styrelsen

———————————————————————————————————————–

Kallelse till Hökarängens
Stadsdelsråds Årsmöte 2021
Söndag 21 mars kl. 14.00

På grund av den situation som råder i samhället med Corona pandemin har vi beslutat att vårt Årsmöte kommer att hållas
digitalt via Teams. Anslutnings information samt årsmötes-handlingar kommer att skickas till er som anmälts till årsmötet.

Vi ska:
• Behandla verksamhetsberättelse 2020
• Behandla bokslut och revisionsberättelse för 2020
• Besluta om verksamhetsplan för 2021
• Välja styrelse för kommande verksamhetsår. Vi ser gärna
att ni nominerar någon från er förening som är intresserad
av lokalt utvecklingsarbete i Hökarängen.

Anmäl deltagande till: louise.modighall@hotmail.se
Tel. 070- 661 16 31

Välkomna /Styrelsen
P.S. Uppdatera din förenings kontaktuppgifter till info@hokarangenssdr.se


ÅRSMÖTE 2021

Söndag den 21 mars kl. 14.00

Förslag till dagordning för mötet

• Mötets öppnande
• Fråga om mötets behöriga utlysande
• Fastställande av dagordning
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
• Verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna året
7. Revisorns berättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 2021
10. Val av styrelse för 2021
11. Val av revisor
12. Beslut om firmatecknare av föreningen
13. Val av informationsgrupp
14. Val av valberedning
15. Val av ombud och ersättare till Bygdegårdsdistriktets stämma
16. Förslag om ändring av stadgar
17. Beslut om årsavgift för 2022
18. Verksamhetsplanen för 2021 presenteras
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutning
————————————————————————

 
Verksamhetsplan för 2021

Samarbete
Hökarängens Stadsdelsråd är en allmännyttig ideell förening, en paraplyorganisation för föreningar i Hökarängen. Stadsdelsrådet fungerar som en länk mellan lokala föreningar, kommunala förvaltningar och bostadsföretag. Rådet verkar för lokal demokrati och medborgarinflytande, lokala mötesplatser för god service och utveckling av det lokala arbetet i stadsdelen.

Projekt
Rådet ska initiera projekt samt stödja och uppmuntra medlemsföreningar som önskar ta upp nya projekt. Hökarängen är ett väl bevarat och tidigt exempel på grannskapsplanering och har sannolikt också världens första gågata. Vi vill lyfta fram dessa egenskaper genom tillskapandet av dem som ”kulturattraktor” till exempel genom att skapa ett modernt museum vars huvudsakliga utställning är utomhus och redan finns. Som attraktor inom kulturområdet uppfyller ett Stadsbyggnadsmuseum väl kriteriet att vara av specialiserat intresse och har rimligen ett omland som definitivt är större än Stockholmsregionen. Fagerlids parklek är en bit kulturhistoria och landskapsarkitekt Holger Blom har varit den som ritat in parkens miljöer i grannskapet. ”UNGA KONTORET” ska bli Farstas nya mötesplats för kulturintressserade unga vuxna. Ansökan till MUCF om ett tredje år blev beviljad hösten 2020 och pågår fram till juni 2021.

Mötesplatser
Rådet ska fortsatt stödja boendeföreningarnas verksamheter i Hökarängen. Rådet ska uppmuntra till sociala kontakter i träfflokalerna, till kulturaktiviteter och studiecirklar. Hökarängens Visrum är en kulturell mötesplats där man upplever gemenskap utan krav på prestation samt skapar intresse och förståelse för visans påverkan och musik i en drogfri miljö. Att erbjuda en mötesplats/café för ungdom i centrum är en fråga som rådet jobbar vidare med. Fagerlids parklek är en träffpunkt som behöver ha tillgång till sitt parklekshus. Beslut om att lägga ner och riva parklekshuset togs vid nämndmöte 19 december 2019. Stadsdelsrådet är engagerad i den arbetsgrupp som bildats ”Rädda Fagerlid”. Vi skall verka för att Stadsdelsrådet får överta Fagerlids parklek och rusta upp och göra parkhuset till en allmän samlingslokal.

Plan- och byggnadsfrågor
Rådet ska bevaka de nu aktuella utbyggnadsplanerna för Hökarängen, såväl bostadsbyggandet, parker och grönområden som trafiklederna. Vi stödjer planerna som finns för att göra Fagersjöskogen till ett naturreservat.

Hälsans Stig
Rådet ska verka för att Hälsans Stig i Hökarängen blir mera känd och att stigen kompletteras med kultur och andra aktiviteter.

Information
Rådet ska ha en hemsida med länkar till medlemsföreningarna. Information till medlemmarna och boende skall skickas ut via mail under hela året. Förslag ” GrannskapsNytt i Hökismnmnmnmnmnmn…’ . n”

Hökarängens Arkiv
Hökarängsarkivet är en populär del av Konsthall C. Tyvärr har arkivet under åren kommit i oreda, och är i stort behov av att systematiseras och tillgängliggöras. Under 2020 har arkivet organiserats upp ordentligt av helgvärden Suzanna Asp, men det är tydligt att det behövs en särskild insats för att förstå arkivet och hur det ska kunna användas. Vi planerar fortsätta att organisera arkivet med hjälp av extern kompetens under 2021. Rådet skall fortsatt arbeta för att samla in och katalogisera material som kan vara av framtida intresse. Arkivet och skall göras det mer tillgängligt, bevara och sprida kunskap samt skapa intresse för Hökarängens historia. Arrangera en ”Öppet Arkiv” dag på Arkivens Dag i november. Starta upp ett samarbete med Farsta Hembygdsförening.

—————————————————————————————————

HÖKARÄNGENS STADSDELSRÅDS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

Medlemmar
Stadsdelsrådet har under året haft 26 medlemmar

Styrelsen 2019
Louise Modig Hall ordförande
Per Hasselberg vice ordförande
Inger Ryholt Kassör
Camilla Karlsson KonsthallC
Gunnar Andersson LH Vävstolen
Sörren Berglund BRF Fagerängen
Kerstin Björkman Trädgårdsstadsföreningen

Sara Brolund Cavalho Forskningsprojekt adjungerad ledamot
Erik Annerborn Konsthall C adjungerad ledamot
Daniel Iinatti Unga kontoret adjungerad ledamot
Amanda Hansson Unga kontoret adjungerad ledamot

Revisor
Bo Irsten

Informationsgrupp
Louise Modig Hall, Per Hasselberg, Sören Berglund, Camilla Carlsson, Annika Lindgren samt Pelle Piano.

Valberedning för 2020
Årsmötet valde Erik Annerborn till sammankallande och hela styrelsen är valberedning. Styrelsen uppmanar sina medlemsföreningar till att inkomma med nomineringar. Styrelsen föreslår personer och årsmötet beslutar vilka som skall ingå i styrelsen.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2020 har varit 250 kronor

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten samt 13 protokollförda möten med Fagerlidsgruppen.

Föreningsmöten
Årsmötet hölls den 14 maj i SDR lokal ”Unga Kontoret” på Pepparvägen 1. På grund av Corona pandemin har Stadsdelsrådet haft sina möten utomhus eller digitalt.

Medlemskap i andra föreningar
Hökarängens Stadsdelsråd är medlem i Länsbygderådet Stockholms län. Länsbygderådet ska vara ett nätverk för lokala utvecklingsgrupper, föreningar och folkrörelser i Stockholms län med målet att stärka lokalt utvecklingsarbete och öka samarbetet mellan föreningar och andra aktörer i länet. Louise Modig Hall sitter med i styrelsen. December 2020 ansökte vi om att bli medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund Stockholms läns bygdegårdsdistrikt. Den ansökan blev beviljad och Hökarängens Stadsdelsråd har medlemsnummer är 2232.

Verksamhet och projekt

Bevara Fagerlids Parklek
Den 19 december 2019 besluta Farsta SDF att stänga och lägga ner Fagerlids parklek. Fastighetskontoret beslutade att riva parken så fort som möjligt då Stadsdelsförvaltningen inte hade några planer på att nyttja lokalen i framtiden. Nu organiserade sig många boende och verksamma i Hökarängen för att stoppar rivningsbeslutet. 3000 personer skrev på protestlistor för ”Nej till stängds parklekar och fritidsgårdar” och Hökarängens Stadsdelsråd som jobbar med lokalt utvecklingsarbete tog på sig uppgiften för att i första hand stoppa rivningen.
Vi kallade till ett öppet möte om Fagerlidsparkens framtid den 16 februari i parken för att diskutera möjligheterna att tillsammans vara med och påverka parklekens framtid. Det kom 35 personer till mötet. Vi delade upp oss i 13 olika grupper, varje grupp utifrån olika teman.
En fantastisk söndags em som resulterade i att deltagarna organiserade sig och en projektgrupp bildades som fick i uppdrag att stoppa rivningen och hitta möjligheter att ta över parken i Hökarängens Stadsdelsråds regi och verka för att parken ska bli en medborgardriven parklek/mötesplats.
Projektgruppen 10 personer med olika erfarenheter av lokalt utvecklingsarbete har haft 13 protokollförda möten under året. Under våren lyckades vi få majoriteten i stadshuset att skjuta på rivningsbeslutet och ge Fastighetskontoret i uppdrag att göra en överlåtelse av fastigheten till Hökarängens Stadsdelsråd. Ett av de första verksamhetsbesluten var att anordna Söndagsöppen parklek under våren, sommar och höst.
Under hösten påbörjades samarbete med Farsta Sdf för att skriva ett IOP avtal för de tre förrådsbodarna.
Vi har startat upp processen med Fastighetskontoret om att få överta Fagerlids parklek och skriva ett kontrakt med nyttjanderätt på10 år.
För att kunna söka upprustnings-medel av Boverket måste föreningen vara med i en Riksorganisation. Vi valde att bli medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund.
Kontakter har tagits med Stockholms Kulturförvaltning för att bli en lokalförvaltande organisation till staden när huset är upprustat och klart. Kulturförvaltningen är positiva till att samarbeta med oss då staden växer och behöver utöka beståndet av samlingslokaler för att utvecklas och stärkas. Utifrån den socioekonomiska situationen har Hökarängen ett stort behov av mötesplatser för föreningsliv och kultur.
En ansökan gjordes i samverkan med KonsthallC till Kulturrådet för att skapa en utomhusateljé/kollektiv verkstad i Fagerlid. Den ansökan blev beviljad och planer för att bygga en ”Konstpaviljong” startades omgående för att kunna öppna upp med sommarverksamhet 2021 med konstnärligt skapande verksamhet.
Ansökningar har skickats till: Clas Groschinskys minnesfond, Föreningsbidrag från Farsta Stadsdelsförvaltning och till Kulturförvaltningen ”stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning”.
Stadsdelsrådet fortsätter att driva stadsbyggnadsfrågor genom bland annat ”Bomassans” för en mer hållbar livsmiljö. Ett av spåren är att använda trafikytor mer effektivt för att spara parker och sociala rum. Örbyleden byggdes om till en boulevard kunde till exempel en byggnadsmassa motsvarande hela Hökarängen kunna byggas där. Tyvärr går bebyggelsen ofta in på grönområden och 2020 blev Lingvägens förlängning en akut fråga där. Stadsdelsrådet stödde de boende som motsätter sig att cykelvägen vid Kvickentorpsskolan byggs om för genomfartstrafik.
Arkitekten Sara Brolund de Carvalho skriver en rapport om Fagerlidsparken och den nedlagda parkleken. Hon har följt processen steg för steg och analyserar beslut, finansieringsmodeller och alla aktörer och instanser som medverkar i denna ovanliga medborgardrivna process.
”Rädda Fagerlidsgruppen” på Facebook har skickat in ca tusen kronor till söndagsöppet fika.

”Action For Society” har samarbetat med Hökarängens Stadsdelsråd under 2020 i ett Vinnova- finansierat projekt med mål att utveckla en medborgarnära trygghetsapp som ökar förtroendet mellan offentlig sektor och medborgare. Hökarängen har varit pilotområde och tack vare Hökarängens Stadsdelsråds engagemang har vi nått värdefulla perspektiv kring trygghet i Hökarängen. Med stadsdelsrådets nätverk har projektet verkligen fått en lokal anknytning och vi har haft möjlighet att träffa medborgare och olika verksamheter för intervjuer kring trygghet. Verksamheter som deltagit är Hökarängsskolan, Hökis visrum, Konstfrämjandet, Söderledskyrkan, Hoken (Hökarängens dagliga verksamhet för unga med funktionshinder) och Hökarängens företagarförening.
Projektledare Kristin Nanzén från Stadsdelsrådet Sören Berglund, Louise Modig Hall.

Verksamhetsberättelse Unga Kontoret 2020
Under våren 2020 blev Unga Kontoret för tredje gången beviljat projektbidrag från MUCF inom ramen för Ungas organisering. Tidigare projektledare Sara Brolund de Carvalho och Sebastian Dahlqvist lämnade i september över till projektledare Daniel Iinatti samt producent Amanda Hansson som driver projektet tillsammans med den unga projektgruppen bestående av gymnasieeleverna Rozarin Kasirga, Ebba Lindqvist och Leo Ramirez Iderström. Nuvarande projektperiod sträcker sig från augusti 2020 till juli 2021. Fokus i verksamheten utgörs liksom tidigare år i att ge unga vuxna i Hökarängen och Söderort verktyg för att diskutera lokaldemokrati, sin närmiljö, samhällsutmaningar och större stadsutvecklingsfrågor. Detta åstadkoms genom ett omfattande publikt program bestående av workshops, seminarier, föreläsningar och andra typer av kulturella evenemang i samarbete med lokala aktörer. Verksamheten har under året genomförts i fortsatt tätt samarbete genom uppsökande arbete med lokala föreningar och skolor. Nya lokala samarbeten har etablerats och vi har trots de utmaningar som uppstått till följd av rådande pandemi lyckats bedriva vår verksamhet utifrån våra befintliga målsättningar med att nå ut till unga i Hökarängen genom vår programverksamhet. Ett fåtal fysiska träffar i form av workshops har lyckats genomföras på plats i Hökarängen, men till allra största del har Unga Kontorets verksamhet skett genom innovativa digitala lösningar på distans. Projektledare och producent gav under hösten projektgruppen i uppgift att skapa ett parallellt projekt till programverksamheten som tar avstamp i MUCFs ansökan – att genomföra en digital publikation på sociala medier som har en stark lokal förankring i Hökarängen. Projektgruppen har sedan dess formulerat en idé för en publikation, tidsplan och utförande som de driver i egen regi med regelbundna avstämningar kring processen veckovis med projektledare och producent. Den här processen är ett tillfälle för projektgruppen att praktisera kollektivt arbete och projektledning. Vidare har projektgruppen tillsammans med projektledare och producent arbetat med att planera inför vårens och sommarens programpunkter och har därigenom fått testa på de olika arbetsuppgifter som krävs för att driva och förvalta ett projekt och utvecklar kontinuerligt deras kunskaper​. Stockholm 11/2 2021 Daniel Iinatti
Information Informationen har gjort i sociala medier, Hemsidan, på anslagstavlor och i fönstret som är mot torget. Stadsdelsrådet har varit med i lokaltidningen Mitti Söderort med artiklar och information om läget i Fagerlids parklek och med Non Vilence projektet ”Action for Society” i Hökarängs -skolan.
Hökarängens Arkiv Hökarängsarkivet förvaltas av Konsthall C. Arkivet har fortsatt under 2020 sorterats och kategoriserats, och luckor i historieskrivningen har identifierats. Konsthallen är anslutna till Föreningsarkiven i Stockholm län. FSL tillhandahåller information och utbildning inom området. Parklekarna är en bit kulturhistoria som planerades in i Grannskapsplaneringen i Hökarängen. Stadsarkitekt Holger Blom har ritat in och signerat en av Fagerlids bodar. Insamling av bilder och verksamhet från 70-års verksamhet håller på att samlas in. Det är tydligt att arkivet är en uppskattad del av verksamheten, och om materialet skulle tillgängliggöras skulle det lyfta konsthallens roll i det lokala och även inom stadsplaneringsfrågor.
Om Hökarängsarkivet: https://www.konsthallc.se/info/hokarangsarkivet 

Styrelsen vill tacka alla sina medlemmar för ett gott år 2020

Hökarängen i mars 2021

Louise Modig Hall Per Hasselberg Gunnar Andersson

Sören Berglund Inger Ryholt Kerstin Björkman


 

Stadgar antagna på Stadsdelsrådets Årsmöte den 21 mars 2021

§ 1. NAMN
Hökarängens Stadsdelsråd är en allmännyttig ideell förening. Den är en paraplyorganisation för föreningar som driver verksamhet i Hökarängen och har till syfte att driva gemensamma frågor av övergripande art.

§ 2. ÄNDAMÅL
Föreningen ändamål är att inom stadsdelen Hökarängen verka för integration och närdemokrati samt för utveckling av det ideella arbetet.

Föreningens medlemmar och verksamhet ska respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och diskriminering. Företrädare för vår förening (och t ex inbjudna föreläsare) respekterar föreningens stadgar och gällande lagar, respekterar alla människors lika värde och inkluderar alla oavsett kön, religion, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och har även till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten.
Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar.
Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka Hökarängens attraktionskraft.
För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§ 3. HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM
Föreningen är en allmännyttig ideell förening med hemvist i Stockholms Kommun, Stockholms län.

§ 4. INTRÄDE
Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening, stiftelse, annan organisation, eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och ändamål. Varje förening har rätt till en röstberättigad representant i föreningen.

§ 5. AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP
Medlem är den som årligen betalar avgiften enligt överenskomna regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6. ORGANISATION
Föreningen utser en styrelse, som är föreningens verkställande organ och är gemensamt ansvarig för de medel som den har om hand. Föreningen utser vidare en informationsgrupp samt en valberedning.

§ 7. STYRELSEN
Styrelsen består av ordförande och fyra till åtta ledamöter vilka väljs för en tid av två år på ett sådant sätt att ordförande och hälften av ledamöterna väljs ett år och övriga ledamöter det därefter följande året. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutför när en majoritet av medlemmarna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Styrelsebeslut ska protokollföras.

§ 8. FIRMATECKNARE
Firmatecknare är ordförande och kassör. Föreningens bankkonton tecknas av ordförande eller kassör var för sig.

§ 9. INFORMATIONSGRUPPEN
Informationsgruppen består av fyra ledamöter, varav en ska vara sammankallande. Gruppen svarar för att en informationsskrift kommer ut i Hökarängen minst två gånger per år.

§ 10. VALBEREDNING
Valberedningen består av tre ledamöter som väljs för en tid av ett år varav en sammankallande. Den förbereder val av styrelse, revisorer och informationsgrupp.

§ 11. RÄKENSKAPER
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor. För denne väljs en suppleant. Revisor och suppleant väljs för en tid av två år.

§ 12. ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hålls under februari månad. Efter beslut av styrelsen eller efter krav från minst hälften av medlemmarna ska extra årsmöte hållas. Kallelse ska ske skriftligen minst 14 dagar före mötesdagen.

§ 13. MOTIONER
Motioner till årsmötet ska lämnas skriftligen senast 15 januari före mötet.

§ 14. FÖRHANDLINGSORDNING
Vid årsmöten ska protokoll föras. Varje betalande medlem har en röst. Alla angelägenheter avgörs med enkel majoritet utom ifråga om stadgeändringar som kräver 2/3 majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid personval när någon på mötet så kräver.

§ 15. ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

• Val av ordförande för årsmötet
• Val av sekreterare för årsmötet
• Val av justeringsmän tillika rösträknare
• Fråga om mötet är behörigen utlysts
• Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse över det gångna året
• Revisorns berättelse
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fastställande av antalet styrelseledamöter
• Val av ordförande (vartannat år)
• Val av ledamöter i styrelsen
• Val av revisor och suppleant
• Val av informationsgrupp
• Val av valberedning
• Val av ombud och ersättare till Bygdegårdsdistriktets stämma
• Beslut om årsavgift
• Beslut om verksamhetsplan för kommande år
• 16. Övriga anmälda ärenden

§ 16. UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av föreningen eller om föreningens trädande i likvidation fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav en ordinarie. För att beslutet ska vara giltigt krävs 2/3- majoritet av de närvarande röstberättigade på det andra årsmötet. I kallelsen för detta möte ska framgå att upplösning eller likvidation är syftet med mötet. Skulle föreningen upplösas ska föreningens tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har antagits på årsmöte den ………………………………………