STADGAR

Hökarängens Stadsdelsråds stadgar
(Utdrag ur stadgar antagna vid rådsmöte den 15 september 2003) Hökarängens Stadsdelsråd är en ideell förening. Den är paraply- organisation för föreningar, som driver verksamhet i Hökarängen och har till syfte, att driva gemensamma frågor av övergripande art.

Rådets ändamål är att inom stadsdelen Hökarängen verka för integration och närdemokrati samt för utveckling av det ideella arbetet.
Rådet ska utgöra en fast organisation, en juridisk person, en förhandlingspart till kommunal förvaltning och bostadsföretag.
Rådet ska verka för utveckling av medborgarinflytandet i Hökarängen.
Rådet ska verka för att det i Hökarängen skapas träffpunkter med medborgarservice.
Rådet ska verka för att bli en remissinstans i kommunala frågor, som avser Hökarängen.
Rådet ska informera boende och arbetande i Hökarängen om sin verksamhet.

Medlemskap kan erhållas av alla föreningar som bedriver verksamhet i Hökarången. Varje förening har rätt till två röstberättigade representanter i rådet.

Organisation. Rådet utser en styrelse, som är rådets verkställande organ och är gemensamt ansvarig för de medel, som den har om hand. Rådet utser vidare en informationsgrupp samt en valberedning.

Hökarängens Stadsdelsråd
Sirapsvägen 3
123 56 FARSTA
e-post: info@hokarangenssdr.se
hemsida: www.hokarangenssdr.se

Lämna ett svar